DEFINITIES

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Merci Wedding & Event Design. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Merci Wedding & Event Design: Merci Wedding & Event Design, handelend onder de naam Merci Wedding & Event Design statutair gevestigd te Lansigerland, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 59553049.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of bruiloft, of in wiens naam Merci Wedding & Event Design een event organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 –ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Merci Wedding & Event Design gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-­‐, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 14 dagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2.3 De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij duidelijk vermeld wordt dat de tarieven exclusief BTW zijn.

2.4 Indien Merci Wedding & Event Design de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Merci Wedding & Event Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Merci Wedding & Event Design digitaal retour is ontvangen en/of een door Merci Wedding & Event Design en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Merci Wedding & Event Design per post retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Merci Wedding & Event Design zich het recht voor haar (personeels-­‐)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Merci Wedding & Event Design verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.7 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.9 Elke tussen opdrachtgever en Merci Wedding & Event Design gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

2.10 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Merci Wedding & Event Design overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Merci Wedding & Event Design gewenste vorm en wijze aan Merci Wedding & Event Design ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Merci Wedding & Event Design direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Merci Wedding & Event Design ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door Merci Wedding & Event Design noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Merci Wedding & Event Design in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Merci Wedding & Event Design bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Merci Wedding & Event Design zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Merci Wedding & Event Design het recht om dergelijke medewerkers na overleg met opdrachtgever te vervangen.

4.2 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Merci Wedding & Event Design overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Merci Wedding & Event Design om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Merci Wedding & Event Design.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Merci Wedding & Event Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

4.4 Indien door Merci Wedding & Event Design of door Merci Wedding & Event Design ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Merci Wedding & Event Design de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 – HONORARIUM

6.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Merci Wedding & Event Design gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

6.2 Het honorarium van Merci Wedding & Event Design is exclusief onkosten van Merci Wedding & Event Design en exclusief declaraties van door Merci Wedding & Event Design ingeschakelde derden.

6.3 Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij duidelijk vermeld wordt dat de tarieven exclusief BTW zijn.

Artikel 7 – BETALING

7.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst kan er door Merci Wedding & Event Design aan opdrachtgever een voorschot betaling worden gevraagd tot maximaal 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Merci Wedding & Event Design anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt vervolgens maandelijks een factuur voor de in de desbetreffende maand verrichte werkzaamheden. Voor het evenement dient de laatste factuur betreffende de werkzaamheden in de maand van het evenement voldaan te zijn. Na het evenement ontvangt de opdrachtgever indien van toepassing een laatste factuur op basis van nacalculatie. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-­‐betwiste deel van de factuur niet op.

7.2 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Merci Wedding & Event Design aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7.3 Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Merci Wedding & Event Design ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien Merci Wedding & Event Design na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform ‘de Wet incassokosten’ en het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’­‐ verschuldigd.

7.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Merci Wedding & Event Design daartoe aanleiding geeft, is Merci Wedding & Event Design gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Merci Wedding & Event Design te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Merci Wedding & Event Design gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Merci Wedding & Event Design uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – RECLAMES

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Merci Wedding & Event Design te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Merci Wedding & Event Design in staat is adequaat te reageren.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Merci Wedding & Event Design waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9 – LEVERINGSTERMIJN

9.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Merci Wedding & Event Design is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

9.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Merci Wedding & Event Design de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 – OPZEGGING

10.1 Opdrachtgever en Merci Wedding & Event Design kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

10.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

10.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Merci Wedding & Event Design recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Merci Wedding & Event Design zijn toe te rekenen. Indien tot

(tussentijdse) opzeggen is overgegaan door Merci Wedding & Event Design, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Merci Wedding & Event Design bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Merci Wedding & Event Design behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Merci Wedding & Event Design extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1a Merci Wedding & Event Design zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Merci Wedding & Event Design kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Merci Wedding & Event Design onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Merci Wedding & Event Design voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Merci Wedding & Event Design die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Merci Wedding & Event Design slechts aansprakelijk voor directe schade.

11.1b Merci Wedding & Event Design is slechts aansprakelijk voor deze directe schade tot maximaal het totaalbedrag dat gefactureerd is aan opdrachtgever, voor enkel het gedeelte van de werkzaamheden dat verband houdt met deze schade.

11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Merci Wedding & Event Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Merci Wedding & Event Design toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.3 Merci Wedding & Event Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente-­‐ en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Merci Wedding & Event Design gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Merci Wedding & Event Design voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Merci Wedding & Event Design onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Merci Wedding & Event Design en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.5 De in artikel 11 lid 1a neergelegde

aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Merci Wedding & Event Design voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

11.6 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Merci Wedding & Event Design als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Ruenna Constancia van Merci Wedding & Event Design zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Ruenna Constancia van Merci Wedding & Event Design. Merci Wedding & Event Design behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor Merci Wedding & Event Design zulke bevestiging niet gegeven hebben.

11.7 Merci Wedding & Event Design is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Merci Wedding & Event Design of derden.

11.8 Merci Wedding & Event Design is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde leveranciers, hulppersonen, stagiaires danwel andere derde partijen.

Artikel 12 – CONTRACTSOVERNEMING

12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Merci Wedding & Event Design hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Merci Wedding & Event Design is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

12.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever Merci Wedding & Event Design ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 13 – INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en Merci Wedding & Event Design op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Merci Wedding & Event Design als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Merci Wedding & Event Design stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als Merci Wedding & Event Design zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of Merci Wedding & Event Design ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 14 – VERVALDATUM

Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Merci Wedding & Event Design in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Merci Wedding & Event Design kan aanwenden.

Artikel 15 – NAWERKING

De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zal blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 16 – OVERMACHT

16.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Merci Wedding & Event Design niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

16.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk telefonisch en indien mogelijk ook schriftelijk door Merci Wedding & Event Design op de hoogte gesteld van de overmacht. Indien schriftelijke berichtgeving niet direct mogelijk is, bevestigd Merci Wedding & Event Design de overmacht achteraf, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Merci Wedding & Event Design bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

16.3 Voor zoveel Merci Wedding & Event Design ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Merci Wedding & Event Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 – GEHEIMHOUDING

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 – INTELECTUELE EIGENDOM

18.1 Merci Wedding & Event Design behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

18.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen (concept) voorstellen, prijzen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Merci Wedding & Event Design, een en ander in de ruimste zin van het woord al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Merci Wedding & Event Design toegestaan.

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Merci Wedding & Event Design is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van Merci Wedding & Event Design, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Download de Algemene Voorwaarden